Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen 

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening van BESPARE en de overeenkomsten tussen BESPARE en haar opdrachtgevers.

 • Onder BESPARE wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan Prana Nederland B.V. gevestigd te Halfweg aan Haarlemmerstraatweg 79, KVK-nummer 66873282, die met de handelsnaam BESPARE haar diensten aanbiedt onder andere via de website bespare.nl 

 • Onder opdrachtgever wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: de natuurlijke persoon die zich bij BESPARE heeft aangemeld voor één of meerdere van de door haar aangeboden diensten en/of (bespaar)mogelijkheden. Tevens degene die de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst.

 • Onder dienst en/of opdracht wordt verstaan alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die BESPARE voor of ten behoeve van de opdrachtgever heeft verricht. 

 • Onder overeenkomst wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan de overeenkomst tussen BESPARE en de opdrachtgever in het kader waarvan BESPARE haar dienst De BespaarCheck levert. De BespaarCheck is een afspraak op locatie bij opdrachtgever waarbij informatie wordt verstrekt over producten of diensten van leveranciers en desgewenst bemiddelt bij de totstandkoming van overeenkomsten tussen opdrachtgever en leverancier(s) betreffende die producten of diensten.

 • De BespaarCheck is een dienst waarbij BESPARE haar Bespaarhelden op locatie bij opdrachtgever op afspraak heeft, met als doel de behoefte aan besparing van opdrachtgever te inventariseren, adviseren en desgewenst te bemiddelen.

 • Onder Energieovereenkomst wordt bedoeld, de leveringsovereenkomst met een energieleverancier en overeenkomsten met een of meer regionale netwerkbeheerders en/of meetbedrijven voor de te leveren diensten. 

 • Onder leverancier wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan de onderneming die op grond waarvan de opdrachtgever de producten of diensten die de betreffende onderneming aanbiedt al dan niet met korting op de gehanteerde prijs kan afnemen.

 • Alle informatie en aanbiedingen van BESPARE welke zij in eerste instantie tijdens een afspraak op locatie zijn gemaakt, zijn geheel vrijblijvend. BESPARE streeft ernaar om alle informatie tijdens afspraak en eventueel op haar website en via andere uitingen zo compleet, actueel en correct mogelijk weer te geven. BESPARE maakt echter een uitdrukkelijk voorbehoud ten aanzien van ontwikkelingen en/of prijswijzigingen nadat de laatste wijzigingen in haar communicatie en marketing uitingen zijn doorgevoerd.

Artikel 2 - BESPARE als onafhankelijk consultant en/of intermediair binnen de energiemarkt

 • Ten aanzien van de energieovereenkomst tussen de opdrachtgever en de nieuwe energieleverancier fungeert BEPARE slechts als onafhankelijk intermediair middels een bemiddelingsplatform.

 • BESPARE heeft geen directe samenwerkingsovereenkomsten en fee vergoeding afspraken met leveranciers, en is aldus onafhankelijk in haar adviseringen omtrent besparingsmogelijkheden.

 • BESPARE verstrekt aan de opdrachtgever advies om met derden een overeenkomst aan te gaan met als doel om bij de opdrachtgever een besparing te realiseren. 

 • BESPARE is nimmer aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever of energieleverancier, meetbedrijf of netwerkbedrijf ten gevolge van de opdracht/en of overeenkomst heeft geleden.   

 

Artikel 3 – Aanmelding bij BESPARE

 • Iedere natuurlijke persoon kan zich als opdrachtgever aanmelden voor een van de diensten van BESPARE. BESPARE is bevoegd de aanmelding van een opdrachtgever te weigeren.

 • Door aanmelding komt een overeenkomst tot stand tussen BESPARE en de opdrachtgever op grond waarvan BESPARE op vrijblijvende basis haar diensten ter beschikking van de deelnemer stelt. 

 • Indien de deelnemer zich heeft aangemeld bij BESPARE via het daarvoor op de website opgenomen aanmeldingsformulier, wordt de opdrachtgever geacht kennis te hebben genomen van de inhoud van de onderhavige toepassing algemene voorwaarden die op de website zijn opgenomen.

 

Artikel 4 – Wijziging Algemene Voorwaarden

 • BESPARE heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de eventuele bijzondere voorwaarden met betrekking tot het product of de dienst van BESPARE te wijzigen. Wijzigingen zijn direct na plaatsing op haar website van kracht. BESPARE adviseert daarom eenieder om deze voorwaarden op de website regelmatig te bekijken.

 • Indien de deelnemer niet akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden, dan heeft hij het recht de deelneming te beëindigen.

 • Indien de deelnemer de deelneming niet binnen een maand na wijziging van de algemene voorwaarden beëindigt wordt hij geacht de wijzigingen te hebben geaccepteerd. Aldus maken de gewijzigde voorwaarden vanaf ingangsdatum deel uit van de overeenkomst tussen BESPARE en de opdrachtgever.

 

Artikel 5 – Informatieverstrekking door opdrachtgever

 • De opdrachtgever is verplicht alle gegevens volledig en correct op het aanmeldingsformulier op de website van BESPARE in te vullen en tijdens het inventarisatie gesprek, gehouden door de bespaarheld, op te geven.  

 • Indien zich na aanmelding en inventarisatie door de bespaarheld wijzigingen voordoen in de opgegeven gegevens, dan dient de opdrachtgever dit aan BESPARE door te geven. BESPARE is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het niet ontvangen hebben van informatie door de deelnemer vanwege onjuist verstrekte (adres) gegevens aan BESPARE. 

 

Artikel 6 – Privacy

 • BESPARE neemt de gegevens van de opdrachtgever op in een database met inachtneming van de AVG. De gegevens zullen nimmer zonder expliciete toestemming van de opdrachtgever aan derden worden verstrekt.

 • De gegevens van de opdrachtgever zullen uitsluitend worden gebruikt in het kader van het zoeken naar passende bespaarmogelijkheden door BESPARE alsmede voor de noodzakelijke communicatie ten behoeve van de door opdrachtgever afgesloten contracten met leveranciers en andere informatievoorziening ten aanzien van diensten van BESPARE. Tevens worden gegevens uitgewisseld met de door BESPARE voor de opdrachtgever gecontracteerde leveranciers.

 • Door aanmelding bij BESPARE stemt de opdrachtgever er expliciet mee in, dat BESPARE via e-mail, telefoon of per post aanbiedingen en nieuwsbrieven toezendt. Deze toestemming kan schriftelijk, waaronder per email worden ingetrokken.

 • Bij het einde van het opdrachtgeverschap zullen de gegevens van de deelnemer worden verwijderd.

 

Artikel 7 – Totstandkoming overeenkomst met leverancier en toepasselijkheid

 • De energieovereenkomst wordt uitsluitend tussen de opdrachtgever en leverancier gesloten. De energieovereenkomsten komen tot stand na ondertekening (per sms of email) van de opdrachtgever. 

 • De opdrachtgever verklaart zich ervan bewust te zijn dat de gas- en elektriciteitsprijzen dagelijks fluctueren en afhankelijk zijn van de marktomstandigheden en van de schommel op de markt. 

 • Indien de energieovereenkomst door opdrachtgever of energieleverancier wordt gewijzigd, opgezegd of beëindigd of indien er voor de opdrachtgever een nieuwe energieovereenkomst wordt afgesloten, treft deze energieovereenkomst in haar gevolgen uitsluitend de opdrachtgever en komt er uitsluitend een energieovereenkomst tussen de opdrachtgever en de energieleverancier tot stand.

 • Het opzeggen van de energieovereenkomst komt voor rekening en risico van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever BESPARE de opdracht heeft gegeven om het energiecontract op te zeggen door middel van een machtiging. 

 • Op afgesloten overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van de betreffende leverancier van toepassing.

 • Voor energieproducten geldt een wettelijke bedenktijd van 14 kalenderdagen. Dit kan middels een aan betreffende aanbieder gerichte e-mail of brief.

 

Artikel 8 - Honorarium

 • BESPARE levert haar dienst BespaarCheck op vrijblijvende basis aan. De inventarisatie en advies is kosteloos. Voor de ondersteuning die de bespaarheld biedt om het geadviseerde in werking te zetten, ontvangt BESPARE een fee vergoeding vanuit de opdrachtgever met een maximaal bedrag ter hoogte van € 75,-. Tevens ontvangt BESPARE een fee vergoeding van het bemiddelingsplatform leveranciers, voor de geleverde diensten.BESPARE ontvangt geen fee vergoeding direct van leveranciers. 

Artikel 9 - Uitvoeringstermijnen

 • Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

 • Indien BESPARE gegevens of instructies nodig heeft van de opdrachtgever, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn aan nadat de opdrachtgever deze aan BESPARE heeft verstrekt.

 

Artikel 10 - Overmacht

 • Een tekortkoming kan niet aan BESPARE of de opdrachtgever worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

 • Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop BESPARE geen invloed kan uitoefenen en waardoor BESPARE niet in staat is de verplichtingen na te komen.

 

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

 • De uitvoering van de opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. BESPARE is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van BESPARE.

 • BESPARE is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de opdrachtgever. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

 • BESPARE is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat BESPARE is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor BESPARE kenbaar behoorde te zijn.

 • De opdrachtgever dient de schade waarvoor BESPARE aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan BESPARE te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

 • Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens BESPARE vervalt binnen één jaar nadat de opdrachtgever bekend is geraakt met het schade brengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

 

Artikel 12 - Vrijwaring

 • De opdrachtgever vrijwaart BESPARE voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.

 • Indien BESPARE uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden BESPARE zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van BESPARE en derden komen verder voor rekening en risico van de opdrachtgever.

 

Artikel 13 - Geheimhouding

 • Zowel BESPARE als de opdrachtgever zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten, opdrachtgevers en andere relaties waarvan uit hoofde van de opdracht kennis is genomen.

 

Artikel 14 - Verzoek tot inzage formulier

 • De opdrachtgever geeft, door middel van ondertekening van het Inventarisatie formulier, toestemming aan BESPARE om de volgende handelingen uit te voeren:

·     Het opvragen van contract/verbruik gegevens bij Leveranciers, Regionale Netbeheerders en/of Meetbedrijven.

·     Het opvragen van de volumes uit het Centraal Aansluit Register (CAR)

·     Onderhandelen en het voeren van overleg met Leveranciers, Regionale Netbeheerders en/of Meetbedrijven

·     Het namens de opdrachtgever opvragen van offertes bij Leveranciers, Regionale Netbeheerders en/of Meetbedrijven

·      Het Inventarisatie formulier is geldig voor onbepaalde tijd en is per direct opzegbaar tenzij anders is overeengekomen. 

·      Ondertekening van het Inventarisatie formulier verplicht opdrachtgever tot niets. Informatie wordt vertrouwelijk behandeld en uitsluitend toegepast om de besparing vrijblijvend en kosteloos in kaart te brengen.

 

Artikel 15: Toepasselijke recht en geschillen

 • Op alle rechtsbetrekkingen waarbij BESPARE partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de opdrachtgever zijn woonplaats in het buitenland heeft.

·      De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

·      Geschillen tussen BESPARE en de opdrachtgever zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Noord Holland, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

Artikel 17 - Vindplaats

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 66873282.

CONTACT

BESPARE

EMAIL ALGEMEEN

info@bespare.nl

EMAIL KLANTENSERVICE

klantenserice@bespare.nl

TELEFOONNUMMER KLANTENSERVICE

020 - 354 69 34

BESPARE

VOLG ONS OP

 • Instagram Social Icon

BESPARE is een handelsnaam en initiatief van:

 

PRANA NEDERLAND B.V.

Haarlemmerstraatweg 79

1165 MK  HALFWEG

KVK nummer: 66873282

Met iedere besparing

help jij kinderarmoede in

Nederland verminderen.

Eén voor Eén 

Hier lees je hoe.